Ajudes per a lloguers i hipoteques a Andorra

Ajudes per a lloguers i hipoteques a Andorra

En data del 28 d’Octubre del 2020, el Govern del Principat d’Andorra, va aprovar el decret sobre el programa extraordinari d’ajudes al lloguer i les quotes hipotecàries de locals comercials en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Degut a la situació sanitària i a la crisi econòmica provocada pel  SARS-CoV-2, l’executiu s’ha vist en l’obligació d’adoptar tot un seguit de mesures per tal de garantir la viabilitat de les empreses, entre altres agents econòmics, ja que molts dels negocis han vist afectada substancialment la seva activitat, presentant una important davallada de la xifra de negocis. Per tant, ha estat imperatiu aprovar  un programa d’ajuts per tal de satisfer parcialment la despesa del lloguer o el pagament de les quotes hipotecaries  dels locals comercials on es duen a terme les activitats més castigades per virus: bars o cafeteries, parcs infantils d’interior, locals d’oci nocturn en la categoria de discoteca o assimilables i agències de viatges; sectors, tots ells especialment afectats per les mesures restrictives. L’import màxim atorgable atenent la disparitat dels preus de lloguer dels locals comercials es va fixar i no pot sobrepassar en cap cas els 2.000 € mensuals. 

 

S’aprovà l’ajut del 25% de l’import del lloguer per als bars i cafeteries que tinguin aquesta activitat secundaria de manera no exclusiva, l’ajut del 50% de l’import del lloguer per les agències de viatges i l’ajut del 75% de l’import del lloguer per els bars i cafeteries que només tinguin aquesta activitat, per als locals d’oci nocturn en la categoria de discoteca o assimilables i per els parcs infantils d’interior. En el cas de que el titular d’un comerç o negoci pugui acreditar ser el propietari del local en quin es desenvolupa una de les activitats comercials abans esmentades i pugui justificar documentalment el pagament mensual de la quota hipotecària del local, pot sol·licitar un ajut sobre aquesta quota.  Cal indicar que queden exclosos dels ajuts tots aquells comerços o negocis quina activitat de bar i/o cafeteria és una activitat complementaria d’una activitat d’hoteleria a nom del mateix titular i que es trobin ubicats dins del mateix establiment, com també queden exclosos els negocis de bar i/o cafeteria quina activitat és complementària dins de centres comercials.

 

Per poder beneficiar-se d’aquest ajut, els negocis han de declarar no tenir cap deute amb l’Administració, han d’estar legalment establerts al Principat d’ Andorra i posseir un numero de registre de comerç i industria a on figuri detallada la descripció de l’activitat. També han d’aportar com documentació complementaria, una declaració de no deute de l’Administració general, un certificat de no deute del comú de la parròquia a on té radicat el seu negoci o comerç, un certificat de no deute de la CASS, un justificant bancari dels dos darrers mesos del pagament del rebut del lloguer o quota hipotecaria, el numero de registre de Comerç i Industria, les dades bancàries i una declaració de responsabilitat datada i signada. 

 

Aquest ajut es pot sol·licitar a partir de l’entrada en vigor del Decret, amb efectes des del dia 08 d’Octubre del 2020 o en els casos dels bars i/o cafeteries, les agències de viatges, locals d’oci nocturn en la categoria de discoteca o assimilables i per els parcs infantils d’interior amb efectes des de l’01 d’Octubre del 2020. 

 

Aquesta sol·licitud es pot tramitar presencialment a l’edifici administratiu del Govern emplenant el formulari V8 T012 – 26/10/2020 que podeu trobar a la pagina web de tràmits. 

 

Ana Antunes