Avis Legal

Avís legal

Objectiu

Les presents Condicions Generals («condicions generals») regulen, per part de qualsevol persona («usuari»), l’accés a, i l’ús de les pàgines que integren el domini web https://augeaccountants.com («pàgina web»), titularitat d’Augé Grup, S.L. («AUGÉ ACCOUNTANTS»), i també els continguts i serveis que s’hi inclouen.

 

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, la subjecció i acceptació de les condicions generals. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi amb deteniment cada vegada que vulgui entrar en la pàgina web d’AUGÉ ACCOUNTANTS.

 

AUGÉ ACCOUNTANTS es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, dels elements que componguin el disseny i la configuració del seu lloc web.

 

Accés i ús del lloc web

L’usuari accedeix pàgina al lloc web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis presentats a les pàgines tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per AUGÉ ACCOUNTANTS. Els continguts de les pàgines web no es podran considerar en cap cas assessorament jurídic sobre cap qüestió.

 

AUGÉ ACCOUNTANTS posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant això, AUGÉ ACCOUNTANTS no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància a tota hora.

 

Atès que l’usuari pot descarregar determinats continguts del lloc web, AUGÉ ACCOUNTANTS disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics. AUGÉ ACCOUNTANTS no es fa responsable dels potencials danys o errors que, deguts a la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (maquinari o programari) de l’usuari quan aquest accedeixi a les pàgines web o les utilitzi.

 

Igualment, AUGÉ ACCOUNTANTS informarà l’usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per a la descàrrega d’informació i continguts del seu lloc web. Es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís, ja que AUGÉ ACCOUNTANTS no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari si l’usuari mateix ha utilitzat de forma indeguda o negligent les pàgines web.

 

Propietat intel·lectual i propietat industrial

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitadora, que formen part del lloc web; és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de les pàgines web (aparença externa o look and feel), fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques són propietat d’AUGÉ ACCOUNTANTS o s’exploten subjectes a llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests continguts estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.

 

Es prohibeix qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, descàrrega i, en general, qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, etc.) que componguin el lloc web, i també de les bases de dades i del programari necessari per a visualitzar-lo o fer-lo funcionar, quan no es disposi de l’autorització escrita expressa i prèvia d’ AUGÉ ACCOUNTANTS.

 

L’usuari pot crear una còpia privada dels continguts únicament i exclusivament per a ús personal. Per a tot ús o explotació diferents caldrà una autorització prèvia i per escrit d’AUGÉ ACCOUNTANTS. En concret, es prohibeix a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts en el lloc web sense l’autorització prèvia i per escrit d’AUGÉ ACCOUNTANTS.

 

Totes les marques, logotips o signes distintius d’AUGÉ ACCOUNTANTSassenyalats en el lloc web són marques amb titularitat d’AUGÉ ACCOUNTANTS.

Vegeu la Política de Protecció de Dades

 

Enllaços

Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL («enllaços») a la pàgina web, s’haurà d’autoritzar prèviament i per escrit per AUGÉ ACCOUNTANTS, i caldrà establir-ne l’enllaç, si escau, a la seva pàgina inicial.

 

AUGÉ ACCOUNTANTS aclareix que els enllaços a pàgines web de tercers que contingui el lloc web propi tenen únicament una finalitat orientativa, a fi i efecte de posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser-li d’interès.

 

Si algun usuari o tercer observa que els enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que són susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, preguem que ens ho faci saber a través de l’adreça administracio@augeaccountants.com.

 

Al marge del disposat legalment, AUGÉ ACCOUNTANTS declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus que hi hagi en accedir-hi o en utilitzar-los, puguin patir els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l’usuari.

 

Legislació i Jurisdicció aplicable

Les presents condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, l’usuari i AUGÉ ACCOUNTANTS acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.