Innovacions en la presentació dels comptes anuals i l’impost de societats

Innovacions en la presentació dels comptes anuals i l’impost de societats

Durant una roda de premsa realitzada al mes de Juny del 2021, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, van presentar la nova iniciativa de simplificació dels tràmits de dipòsits de comptes, tributació i informació de dades estadístiques. Fins ara, s’havien de fer individualment, presentant les dades als diferents departaments encarregats. Amb aquesta reforma, proposen d’unificar aquests tràmits presentant-ho en un sol tràmit.

 

 

En paral·lel amb aquesta iniciativa de simplificació de tràmits, amb l’arribada del nou portal tributari, preveuen la modernització de presentació d’aquests tràmits, ja que anteriorment, els comptes anuals s’havien de presentar presencialment amb l’opció de fer-ho virtualment. Amb les modificacions previstes, s’hauran de presentar únicament mitjançant el nou portal tributari.

A finals de Març del 2022, el M.I. Govern d’Andorra, va aprovar les modificacions del Reglament de la Llei de societats i de responsabilitat limitada, del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes, el Pla General de Comptabilitat, del Reglament de l’Impost sobre societats així com de la presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no residents fiscals. Així mateix, el 6 d’Abril del 2022, es van publicar els decrets al BOPA.

Amb aquestes modificacions, s’elimina l’exempció per als empresaris que tinguin una xifra anual d’ingressos totals inferiors a 150.000€, fent que tots els empresaris que exerceixin una activitat econòmica, a partir d’ara, estiguin obligats a dipositar els comptes anuals.

 

 

Pel que fa a les modificacions relacionades amb el dipòsit de comptes anuals, desapareix el model simplificat, deixant únicament els nous models abreujats (formularis: 805B) i els nous models normals (formularis: 805A). Aquests formularis s’han elaborat conjuntament entre els tres departaments per tal que els documents, com els de la memòria dels comptes anuals (805B3 o 805A5), incloguin elements pel departament d’estadística que acaben suprimint les enquestes d’activitats econòmiques que fins ara es duien a terme periòdicament.

En les modificacions corresponents a l’IS (Impost de Societats) per a les persones jurídiques, els formularis 850 i 800 passaran a correspondre als formularis 805P.

 

* Situació Actual – Fa referència a la presentada en el 2021

 

Addicionalment, s’haurà de preveure per poder completar aquets nous tràmits, que tots els accionistes, membres del consell d’administració i/o administradors, segons escaigui, disposin d’un certificat digital personal per poder signar els documents (certificat d’aprovació dels comptes anuals i resta de documents que formen part dels CCAA) amb una signatura electrònica. Aquest certificat de signatura, es pot sol·licitar personalment i presencialment al departament de tràmits al Govern d’Andorra. Un cop obtingudes les credencials, podran signar qualsevol document en format PDF directament a la pàgina oficial o bé amb l’aplicació d’escriptori que proposen.

 

 

En resum, tot i que aquests canvis simplificaran i agilitzaran la formulació i la presentació, tant dels impostos de les societats com dels comptes anuals de les persones físiques i jurídiques, dites implementacions, afecten considerablement l’organització dels diferents departaments que se n’encarreguen.