La firma digital en temps de Coronavirus

La firma digital en temps de Coronavirus

La situació en la qual ens trobem actualment, sota les condicions generades per la pandèmia mundial del SARS-CoV-2, està servint com a catapulta per a multitud de tecnologies que estan demostrant la seva vàlua en moments de necessitat. En aquest grup, entren des dels serveis de videotrucades fins a totes aquelles tecnologies que puguin ésser d’utilitat per tal de facilitar el teletreball. En aquest sentit, les signatures electròniques també han començat a cobrar una major rellevància durant les últimes setmanes.

Aquest estri tecnològic té nombrosos beneficis: ofereix més seguretat tot certificant la integritat dels documents i garanteix la veracitat de la signatura; garanteix la confidencialitat del contingut del document ja que aquest mateix només serà conegut per les persones degudament autoritzades; disminueix l’emmagatzematge de dades físiques i l’ús del paper; i sobretot, evita desplaçaments i trasllats innecessaris.

Així, i més enllà dels avantatges exposats, per què és tant rellevant el paper de la signatura electrònica? A dia d’avui, la resposta és senzilla: perquè la tecnologia ha impactat per complet en el mercat de les transaccions i està capacitada per a facilitar la globalitat de les obligacions formals que satisfem encara físicament. Un dels punts clau per a normalitzar la situació en el sector dels negocis, és continuar signant documents, evidentment, sempre sota el més estricte compliment dels elements que els confereixen validesa legal i, garantint la veracitat de cada signatura. Mitjançant la utilització d’aquest nou mètode, qualsevol document pot ser signat electrònicament.

Així, si podem assolir un procediment d’adaptació ràpid com a societat (tant per part del sector públic com privat) ja no necessitarem personar-nos per a la signatura de: contractes, declaracions fiscals, transaccions judicials, escriptures notarials, tràmits governamentals, etc.

Però, com puc obtenir a títol personal la meva signatura digital? Per a que una persona pugui ser titular d’una signatura digital cal que se li atorgui un certificat digital, que és un document electrònic generat i signat digitalment per una entitat de certificació. Aquesta, vincula un parell de claus d’accés amb una persona determinada confirmant la seva identitat. Al Principat d’Andorra, cada ciutadà pot sol·licitar aquest certificat digital al servei de Tràmits de Govern. Aquest tràmit es troba íntegrament subvencionat.

Gràcies al complerta que resulta la informació que el certificat ens proporciona sobre l’autor de la signatura, es pot donar una certesa de l’autenticitat, integritat i del no repudi de la mateixa; és a dir, es complirà amb les mateixes característiques de la signatura manuscrita i, per tant, tindrà la mateixa validesa legal.

Per tot el que s’ha assenyalat prèviament, i amb ànims d’haver aclarit els dubtes respecte al tema, val concloure que, l’ús de la signatura digital garanteix una major seguretat i certesa a l’hora de subscriure documents, ja que és l’únic mètode que permet donar les mateixes característiques que una signatura manuscrita. La crisi que estem vivint pot servir com una oportunitat per poder millorar i vincular-nos amb l’ús de la tecnologia.

Com veiem, el sector públic ja ha començat a facilitar-nos aquest accés pel que fa al seu ús en determinades actuacions administratives (presentació d’impostos o actuacions davant la CASS, per exemple). No obstant, ara més que mai, cal que puguem extrapolar la signatura digital a tots els àmbits de l’actuació administrativa (per exemple, administració de justícia) o front les notaries i les entitats bancaries per tal d’aprofitar els avantatges d’aquest sistema que ens conduirà a un món molt més digitalitzat, dinàmic i interactiu.

 

Catarina Da Silva