La innovació comptable

La innovació comptable

Podria semblar que els programes o softwares de comptabilitat tan sols tenen una utilitat a escala d’elaborar el llibre diari, el llibre major dels comptes per pagar o per cobrar, portar un control de la facturació, o altres funcions estàndards, però la veritat és que gràcies a la innovació que aquests han anat adoptant al llarg dels anys, engloben una àmplia gamma de funcions i serveis, com poden ser la presentació d’informes, anàlisis de dades, gràfics, automatitzacions, actualitzacions automàtiques, personalització, connectivitat a internet, escalabilitat, capacitat d’expansió, seguretat de les dades, entre d’altres. 

La innovació en aquests ERP (Enterprise Ressource Planning), no tan sols ajuda a gestionar la facturació, la comptabilitat, la fiscalitat i el tractament laboral, sinó que també, amb els nous mòduls que cada vegada es van actualitzant i implementant, ajuden a poder portar un control més exhaustiu. Aquests softwares permeten que un sol programa cobreixi totes les necessitats i permet així optimitzar el temps i els recursos necessaris per dur a terme correctament les tasques de gestió operativa. Podríem dir, que proporcionen una visió de 360 graus de la situació de l’empresa en una sola plataforma digital.   

Un software ERP, permet poder accedir a tota la informació de manera més precisa i poder prendre decisions ràpides i eficaces. Es tracta d’una solució que s’adapta a cada empresa de forma personalitzada potenciant el treball en equip.  

Molts d’aquests nous softwares, estan implementats directament al núvol, per tant, permeten la seva utilització des de qualsevol dispositiu i lloc, sense dependre de la necessitat d’ubicar-se en una oficina. Permetent així, noves formes de treball, com per exemple, el teletreball, gràcies a la connectivitat online. 

És fonamental que aquests programes especialitzats en la comptabilitat, permetin avaluar la informació i que els usuaris obtinguin una perspectiva àmplia dels estats i activitats financeres, podent així, reportar dades i anàlisis per poder elaborar les diverses obligacions formals. 

L’àmbit de l’automatització comptable permet donar un suport a través de les eines tecnològiques per poder facilitar les tasques. Pot semblar que aquest sistema és un procés complex i amb inconvenients, però és un canvi necessari per adaptar-se a les noves tecnologies constants, a més de simplificar els processos. L’automatització, ens aporta avantatges com l’estalvi de temps, ja que es pot comptabilitzar qualsevol document a l’instant, i poder tenir la comptabilitat actualitzada al dia a dia, de manera que es pot conèixer l’estat de l’empresa en qualsevol moment i de forma precisa. 

Gràcies al fet que aquests programes són flexibles, permeten poder personalitzar-los seguint les necessitats del negoci en qüestió, ja sigui a curt termini, com si es requereix fer modificacions amb posterioritat. Com pot ser degut a un augment del volum de facturació o de moviments, ja que aquests, permeten escalar al ritme que va creixent el negoci o el seu àmbit d’aplicació. 

Així doncs, es pot ajustar el software de forma que es mantingui la forma de treballar de l’empresa i no a la inversa, pel fet que molts, permeten integrar altres programaris i així, poder continuar amb els mateixos procediments sense alterar la forma de treballar de l’equip.  Indubtablement, proporciona millores de rendiment.  

Amb la gran connectivitat que tenim a través d’Internet, és lògic que els ERP proporcionin la capacitat d’enviar i rebre documents digitals i així disminuir les tasques administratives. 

Finalment, aquestes innovacions fan possibles que les tasques més rutinàries i manuals s’automatitzin tot donant a la feina feta una major precisió i eficiència, ja que permeten tenir gran volum d’informació en poc temps i tenir-la accessible en qualsevol part del món gràcies a la connectivitat que permeten aquestes plataformes ERP. 

 

AINA RAVENTÓS

AUGÉ ACCOUNTANTS