Patrimoni net, l’element patrimonial fonamental de l’empresa

Patrimoni net, l’element patrimonial fonamental de l’empresa

El patrimoni net ens informa dels fons propis que l’empresa posseeix, és a dir, els recursos per l’adquisició d’elements de l’actiu que no provenen de finançament de tercers. Junt amb l’actiu i el passiu, el patrimoni net forma part del balanç de situació de la societat i ens aporta molta informació que ens permet prendre decisions importants de cara al futur de l’empresa. (veure article 26 de la Llei de comptabilitat dels empresaris).

 

Elements dels comptes anuals


L’article 21 de la Llei de comptabilitat dels empresaris enumera les seccions en que es divideix el balanç que integren els comptes anuals de l’empresa:

  • Actiu: Béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’empresari, resultants de successos passats, dels quals és probable que l’empresari n’obtingui beneficis i que s’han de classificar de forma separada i en funció de la seva afectació com a actiu fix o no corrent i com a actiu circulant o corrent.
  • Passiu: obligacions actuals de l’empresari, sorgides de successos passats, l’extinció de les quals és probable que produeixi una disminució dels recursos que puguin produir beneficis econòmics i que s’han de classificar de forma separada com a passiu no corrent o com a passiu circulant o corrent.
  • Patrimoni net: actius que queden un cop deduïts tots els passius i inclou les aportacions efectuades pels propietaris o pels socis que no tinguin la consideració de passius així com els resultats acumulats i altres variacions que l’afectin, i se n’ha de diferenciar els fons propis de les restants partides que l’integren.

 

El Patrimoni net


Com indicat anteriorment, és la part que queda del valor dels actius després de restar les obligacions que recullen els passius. En aquest element patrimonial trobem els següents conceptes i grups formant part del pla general comptable:

 

Capital 


Inclou els fons que els socis aporten a l’inici o per augments de capital que es produeixen a posteriori de la creació, per tant son els fons genuïnament propis de la societat.

 

Reserves


Son part dels beneficis generats en varis exercicis que no es distribueixen entre els socis, si no que es “reserven” per augmentar els fons propis.

 

Resultats negatius d’anys anteriors


Recull els resultats negatius d’anys anteriors que solen romandre en aquest compte fins que es puguin compensar amb beneficis o altres actuacions. Es important que aquesta partida quedi totalment compensada abans de repartir dividends de resultats positius per no afectar el patrimoni net que, recordem, sempre ha de ser positiu i superior a la meitat del capital social.

 

Resultat de l’exercici


És el resultat obtingut de l’exercici corrent, sigui positiu o negatiu al que no s’ha donat encara un destí.

 

Altres conceptes


També formaran part del patrimoni net determinades subvencions no reintegrables, donacions o llegats.

 

Significat i anàlisi del patrimoni net


El propi nom de
patrimoni net o de fons propis ens indica que els elements formen, en el seu conjunt, els recursos econòmics de l’empresa que son propis, no exigibles, i que no deu a tercers aliens a la societat. Cal destacar que no té un cost financer pels socis i que ha de finançar l’actiu no corrent i part de l’actiu corrent de l’empresa.

 

D’aquí el concepte de capitalització de l’empresa; en una empresa sanejada i normal el patrimoni net ha de ser positiu. És important conèixer la situació del patrimoni net per saber si l’empresa funciona correctament : si tenim un patrimoni net més gran que zero, està finançada amb els seus propis diners i no té deutes o obligació de tornar-los a tercers. Una empresa que augmenta any rere any el seu patrimoni net gràcies als beneficis, augmenta el seu valor i gaudeix d’una situació favorable i de futur, amb capacitat per afrontar possibles resultats negatius futurs. A més, en cas que tinguem un any amb resultat negatiu, un patrimoni net folgat permetrà mantenir la situació patrimonial estable.

 

Tanmateix podem, en determinats casos, tenir un resultat negatiu. Si l’empresa genera pèrdues que no pot compensar i s’acumula en comptes de romanent, resultats negatius o resultats pendents d’aplicació, aquestes disminucions poden assolir una xifra que superi els recursos propis, fet que podria suposar una descapitalització o de fallida tècnica.

 

Aquesta situació pot afectar a la solvència de l’entitat, tant a curt com a llarg termini, ja que suposa que el seu passiu corrent i no corrent son superiors als seus actius, i els seus recursos no son suficients per atendre les obligacions de pagament i els deutes contrets.