Tornen els ERTOS i els ajuts als comerços

Tornen els ERTOS i els ajuts als comerços

Les condicions climàtiques hivernals agafen força de nou permetent que la pandèmia del SARS-CoV-2 torni a complicar alguns aspectes de les nostres vides, sobretot en l’àmbit de la salut pública i en l’econòmic-social.

 No és cap secret que la temporada d’hivern té una importància vital per a l’economia d’Andorra. Durant la mateixa, els hotels, els locals comercials, els de restauració i també els esdeveniments i l’oci nocturn tenen un rol molt rellevant. Aquesta setmana, el Principat d’Andorra ha arribat al seu punt de major incidència de contagis des de l’inici de la pandèmia (més de 2.000 casos en una població de 77.000 habitants), el que ha implicat que el Govern decreti el tancament temporal de l’oci nocturn i la limitació substancial de la resta d’activitats comercials. La finalitat no es una altra que la de minimitzar la propagació del virus en un moment crític per a l’economia del país (evitant així un tancament total).

No obstant, per mantenir la viabilitat dels negocis obligats a cessar o limitar les seves activitats, el govern andorrà ha decidit reactivar els sistemes d’ajuts econòmics per suspensions temporals de contractes laborals i per reduccions de la jornada laboral (ERTOs). Addicionalment, s’ha aprovat un programa extraordinari d’ajuts per al lloguer i per les quotes hipotecàries per tal d’afavorir als titulars de negocis de l’oci nocturn en la suma d’entre el 50% i el 75% de la quota depenent de la descripció especifica de les seves activitats en el certificat de Registre de Comerç. En tot cas, els ajuts no poden sobrepassar l’import de 2.000€ mensuals per comerç.

La cobertura del 75% de l’import del lloguer mensual es proporcionarà als negocis d’oci nocturn que tinguin la menció de pub, discoteca, sala de ball o similar de manera exclusiva en la descripció de les seves activitats. Els negocis que no siguin específicament d’oci nocturn però que compleixin la resta dels requisits rebran dit ajut minorat fins el 50% de l’import de lloguer. No obstant això, no podran rebre els ajuts en qüestió els negocis d’oci nocturn que es registrin després de l’entrada en vigor d’aquest decret.

Els titulars de negocis que puguin justificar la devolució de les quotes hipotecàries en locals comercials amb les autoritzacions comercials descrites en el paràgraf precedent, poden ser adjudicataris també de dits ajuts en els mateixos percentatges.

Per accedir al programa d’ajuts, les empreses han d’estar establertes al Principat d’Andorra, disposar de la descripció detallada de l’activitat econòmica al Registre de Comerç i Industria i sobretot, no tenir deutes amb l’administració pública. Els ajuts s’atorguen mensualment amb la presentació del justificant de pagament del lloguer o de la quota mensual de la hipoteca. 

La formalització de les sol·licitud per ajuts econòmics es van començar a acceptar a partir de la data en que va entrar en vigor el Decret, el passat dimecres 1 de desembre de 2021, a través de las pàgines web d’inspecció de treball, govern i dels correus electrònics assignats a cada tipus d’ajuts. També es poden sol·licitar presencialment mitjançant cita prèvia.

El termini de revisió i resolució de cada sol·licitud és de 10 dies hàbils a partir de la seva presentació. El ministeri corresponent pot rebutjar la sol·licitud o tornar a revisar les sol·licituds acceptades després del final de termini del programa d’ajuts i, si fos necessari, iniciar el procés de revocació de les ajudes econòmiques atorgades per incompliment de, al menys, un dels requisits.